Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkeområde kan bli andelseier

Andelsinnskudd

Andelseiere plikter å ta del i finansieringen av Viken Skogs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med beregnede antall andeler i henhold til eiendommens produktive skogareal. Dette beregnes på følgende måte: 

  • All produktiv skog i samvirkets geografiske område som personen eier legges til grunn for beregningen
  • Produktiv skog inndeles i høy, middels og lav bonitet, og beregningen gjøres med 5 andeler pr. dekar høy bonitet, 2,5 andeler pr. dekar middels bonitet og 1 andel pr. dekar lav bonitet.
  • Verdien pr. andel er satt til kr 10
  • Minimum antall andeler pr. andelseier settes til 200 og maksimalt antall pr. andelseier
    til 12 000.

Andelsinnskudd kan innbetales kontant eller gjennom trekk i 4% av brutto tømmeroppgjør inntil kaptialen er fullstendig innbetalt. Les mer om dette i vedtektene.

Serviceavgift

Alle andelseiere må betale en årlig serviceavgift som dekker felleskostnadene for de tjenestene som tilbys alle andelseiere, herunder kostnader til informasjon, opplæringstiltak og bistand til fellessaker. Serviceavgiften finansierer også Viken Skogs andel av Norges Skogeierforbund, som arbeider med næringspolitikk  for bedre rammebetingelser og å ivareta rettighetene til deg som skogeier. Serviceavgiften vedtas på årsmøtet det enkelte år.  Fra og med 2016 er serviceavgiften endret som følger:

  • En fast sats på kr 400 (ned fra 600), pluss en variabel på kr 0,25 (ned fra 0,30)
    pr. obligatorisk andel
  • Et trekk i tømmeromsetningen på kr 2 pr. m3 oppad begrenset til 1 500 m3 pr. kalenderår. Dette beløpet tilsvarer Viken Skogs serviceavgift til Norges Skogeierforbund, og trekkes i all tømmeromsetning gjennom Viken Skog uavhengig av andelseierskap.

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog