Viken Skogs formål er å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Kvalitets- og miljøpolitikken skal være forankret i denne hovedoppgave, og gjelder for Viken Skogs andelseiere, ansatte og underleverandører.

Styringssystemet for kvalitet og miljø skal vedlikeholdes og videreutvikles, slik at andelseiere, ansatte og underleverandører stimuleres til bevissthet omkring kvalitet- og miljø. Dette skal skje gjennom informasjon, kommunikasjon, opplæring og revisjon. Gjennom forpliktende arbeid mot konkrete kvalitets- og miljømål, og oppfølging av avvik skal vi trinnvis søke å forbedre kvaliteten på arbeidet og hensynet til miljøet.

Kvalitets- og miljøsystemet skal være en integrert del av Viken Skogs styringssystem og arbeidsform og bidra til at vi mer effektivt når våre mål. Dette skal bidra til å heve skogbrukets omdømme i samfunnet.

 

Kvalitet

Viken Skog skal være blant de mest anerkjente leverandører av tømmer og skogtjenester.

Kundene skal oppleve at våre produkter og tjenester tilfredsstiller deres forventninger. Sentrale kunder er:

  • Skogindustrien som tømmerkjøper
  • Skogeiere som kjøpere av skogstjenester
  • Skogeiere og offentlige etater som mottakere av skogplan, utmarks- og organisasjonstjenester.

 

Miljø

Viken Skogs tømmerleverandører skal som en del av den totale verdiskapning forvalte sin skog på en miljømessig bærekraftig måte. Norsk PEFC Skogstandard skal ligge til grunn for den skogfaglige aktiviteten. Viken Skog skal tilfredsstille offentlige lover og forskrifter, samt andre krav som organisasjonen stiller eller slutter seg til.

Viken Skog SA skal ikke direkte eller indirekte være involvert i handel med skogprodukter med ulovlig opphav som:

a) Hogst eller handel med ulovlig avvirket tømmer eller andre skogprodukter

b) Tømmer som er avvirket i strid med tradisjonelle og menneskelige rettigheter

c) Tømmer som er avvirket i områder med høye naturverdier

d) Tømmer fra områder som avskoges permanent eller skal gjøres om til plantasjer

e) Tømmer fra genmodifiserte treslag

 

Ansatte

Viken Skog skal legge til rette for at de ansatte føler arbeidsglede, respekterer hverandre og er stolte av organisasjonen. Viken Skog skal arbeide for at enhver medarbeider innehar relevant kunnskap og kompetanse.

De ansatte skal vise lojalitet overfor arbeidsgiver. Viken Skog forventer at de ansatte arbeider samvittighetsfullt og målrettet. Enhver medarbeider skal se på den neste i arbeidsprosessen som sin internkunde, og legge vekt på at produktet eller tjenesten som leveres videre alltid er korrekt.

Viken Skogs verdier for samhandling: "Ærlighet, åpenhet, engasjement, respekt, evne til å lytte og humør" skal legges til grunn for virksomheten.

 

Kommunikasjon

Viken Skog skal ha en aktiv og åpen kommunikasjon internt og med samfunnet om forholdet til det ytre miljø. Dette omfatter åpenhet om kvalitets- og miljøarbeidet samt målsettinger med og resultater av dette i organisasjonen.

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Ansattoversikt

Her finner du oversikt over og kontaktopplysninger til alle ansatte i Viken Skog.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog