Bioenergi er verdens viktigste fornybare energikilde. Nær 2/3 av klodens befolkning har biobrensel som den eneste eller den mest brukte energibæreren.

Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, men bare omdannes til andre former. De energiformene som vi utvinner direkte fra naturen kalles primærenergi. Uran, gass, olje, vind, vann i regulerte vassdrag, trevirke og andre biobrensler er primære energikilder. Når energien har en slik form at den egner seg til å bli transportert, snakker vi om energibærere. Varmt vann, elektrisitet, parafin, bensin og naturgass er eksempler på energibærere. Et energisystem består av en primærenergikilde, omformingsteknologi, lagring og konvertering til sluttbruk.

Solen er opphav til all energi på jorden. Trevirke er lagret solenergi. Råstoffet opptrer som en kjemisk bundet energi i planter fra fotosyntesen og kan omformes og foredles til det vi med en felles betegnelse kaller bioenergi eller biobrensel. Brenselet finnes normalt i :

  • Fast stoff
  • Væske form
  • Gass.

BIOENERGI ER EN MILJØVENNLIG, CO2-NØYTRAL, FORNYBAR ENERGIRESSURS

Skogene er verdens lunger. De er også blant de viktigste rensesystemene for utslipp av såkalte drivhusgasser. Dette skjer fordi fotosyntesen omdanner vann og CO2 til oksygen og trevirke. Fotosyntese er navnet på prosessen der plantemateriale bygges opp av solenergi, klorofyll, karbondioksid, mineraler og vann. Energien fra solen kan igjen omdannes til nyttbar energi ved forbrenning, forgassing eller fermentering. All biomasse kan derfor i utgangspunktet benyttes til energiproduksjon.

Skogen representerer den største ressursen til energiformål både med hensyn til dagens bruk og potensiale, mens jordbruket og biologisk avfall fra for eksempel trebearbeidende industri også er viktige råstoffressurser for uttak og bearbeiding av aktuelle biobrensler. De viktigste råstoffraksjonene til brenselproduksjon fra skogen er :

  • Tømmersortiment av lav kvalitet
  • Bar-lautrevirke fra avstandregulering i ungskog
  • Bar-lautrevirke fra tynning
  • Hogstavfall.


Når trevirke brennes eller råtner frigis CO2 som bindes på nytt av trær som vokser. Når trevirke som tas ut og brukes, erstatter energi og produkter basert på fossile hydrokarboner, som gir økt utslipp av CO2 til atmosfæren, er dette gevinsten i forhold til klimaregnskapet. Økt bruk av trevirke til alle formål og en forsterket satsing på bioenergi, som erstatter for bruk av fossile ressurser, vil umiddelbart ha en positiv innvirkning på klima og miljø.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog