Vern av skog skjer i hovedsak etter ordningen med frivillig vern som et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og naturvern-myndighetene. De første forsøkene med frivillig vern av skog startet i 2003, og Viken Skog har vært med i prosessen i alle år etter dette.

Har du store miljøverdier i din skog eller har vanskelig tilkomst til skogen som gjør at du ikke kan drive effektivt, kan det være en mulighet å få en vurdering av frivillig vern av skogen. Det kan også ofte være mulig å finne gode løsninger ved samarbeid med naboer.

 

Gjennom ordning med frivillig vern vil du få en utredning av grenser, verneforskrift og erstatning før du tar beslutning om et evt. vern av området. Du trenger ikke forplikte deg til gjennomføring av vern før alle forhold er utredet og avklart. Det er imidlertid viktig å vite at miljø-/naturtyperegistreringer som foretas som ledd i utredning av frivillig vern, vil bli lagt ut på offentlig tilgjengelig database (www.naturbase.no) i regi av Miljødirektoratet. Alt arbeid med frivillig vern skjer gjennom forhandlinger med naturvernmyndighetene. Fylkesmannen arbeider med grenser og verneforskrift mens en skogsakkyndig på oppdrag for Miljødirektoratet arbeider med erstatning. Viken Skog bistår eierne i forhandlingsprosessen og står ansvarlig for det pågående arbeidet på skogeiers side.

 

Når alle forhold er avklart, tar du den endelige avgjørelsen om vern eller ikke vern av det aktuelle arealet. Under hele prosessen er det mulig å stanse prosessen. Det inngås en skriftlig avtale mellom skogeier og Miljødirektoratet om frivillig vern, avtalen bygger på grenser, verneforskrift og erstatningsbeløp. Etter inngåelse av avtale om frivillig vern starter naturvernmyndighetene det formelle arbeidet etter naturmangfoldloven frem mot en endelig vernevedtak, som skjer i Statsråd.

 

Ved et vern av skog er det ikke lenger anledning til bruk av skogressursene i kommersiell betydning, det er også forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet. Det er skogen som vernes. Eiendomsretten tilhører fortsatt skogeieren. Rett til beite, jakt, fiske og bærplukking berøres ikke, eller i svært liten grad av et vern. Bruk og vedlikehold av hytter og setre innenfor et verneområde berøres heller ikke. Stier, løyper og veier kan brukes og vedlikeholdes, men innenfor de rammer som trekkes i verneforskrift og evt. forvaltningsplan.

 

Erstatning utbetales så snart vernevedtak er fattet. Erstatning ved vern av skog er skattefritt for personlige skogeiere. For formelle sameier (bl.a. DA og ANS) utbetales erstatningen skattefritt til selskapet, men ikke uten videre skattefritt til deltakerne i selskapet. Fra avtaleinngåelse og frem til erstatningsutbetaling løper det en vederlagsrente. Denne renteinntekten er en skattbar kapitalinntekt med rentesats som avtales årlig mellom Norges Skogeierforbund og Miljødirektoratet.

 

Dersom du ønsker en samtale eller konkret vurdering av et område, bistår vi gjerne. Vi bistår gjennom hele prosessen fram til et evt. vernevedtak. Vårt arbeid er kostnadsfritt for skogeier.

Svein Ekanger

906 21 240 se@viken.skog.no

Baneveien 32B, 3612 Kongsberg

Seniorrådgiver frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Send forespørsel

Atle Veddegjerde

911 98 502 av@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Rådgiver frivillig vern/anbud

Send forespørsel

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog