Det er mange aktører i samfunnet som ønsker å utnytte hele eller deler av en skogeiendom til andre formål – fredning eller annen arealutnyttelse.

Skogarealer kan ønskes utnyttet til andre formål enn tradisjonelt skogbruk og utmarksnæring, og det er ofte storsamfunnet som ønsker annen arealutnyttelse. Sørg for at du får den riktige verdien fastsatt når arealer skal skifte eier eller når du mister rådigheten over arealet og skogressursene.

 

Utbygging av nye veier og jernbanelinjer vil svært ofte legge beslag på store arealer, og som oftest jordbruks- og skogarealer.  Skogarealer og skogressurser blir beslaglagt, skogteigen kan bli delt, tilgangen til bakenforliggende arealer kan bli vanskeligere. Vet du hvordan effekten blir for deg? Vi kan hjelpe slik at du skal få et riktig oppgjør og har og skal ha gode muligheter til å kunne drive resteiendommen etter at inngrepet er avsluttet.

 

 

Et vei- eller jernbaneanlegg, eller for den del utbygging av bolig- og næringsarealer, vil være et sterkt inngrep i eiendommen og eiendomsretten. I tillegg til å fremforhandle erstatning er det viktig å se på ulemper etter at anlegget er ferdig. Har det skjedd noe med vannhusholdningen eller har anlegget åpnet for vind- og solskader? Dette kan vi følge opp etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

 

Vern av skog etter naturvernloven er et sterkt inngrep i eiendomsretten. Heldigvis har store deler av verneprosessen de siste årene blitt gjennomført som frivillig vern i et samarbeid mellom skogeier­organisa­sjonen og naturvern­myndighetene. Den frivillige prosessen har gjort at mange av konfliktene i naturvernarbeidet har blitt redusert. Fortsatt er det imidlertid slik at skogeiere som avgir arealer til vern etter naturvernloven, skal ha full erstatning. Vi bistår under hele verneprosessen, både i frivillige og myndighetsstyrte verneprosesser. Vi bistår med kompetanse rundt avgrensning av områder, utforming av vernebestemmelser og beregning av erstatning for inngrepet.

 

Ved alle slike inngrep bistår vi med utarbeidelse av kartmateriale, skogregistrering og verdsetting/erstatningsberegning. Vi bistår også som grunneiers skogsakkyndig dersom erstatningssaken havner i rettsapparatet, og vi kan bistå med å skaffe advokat/prosessfullmektig til slike saker.

Svein Ekanger

906 21 240 se@viken.skog.no

Baneveien 32B, 3612 Kongsberg

Seniorrådgiver frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Send forespørsel

Svein Dypsund

900 25 141 sd@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Avdelingsleder strategisk planlegging

Send forespørsel

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog