Virkeskontrakten inngås mellom skogeier og Viken Skog, og regulerer pris, leveringsbetingelser og ulike miljøkrav.

Virkeskontrakten

Ved avtale om salg av tømmer må det angis en leveringsplan med de aktuelle sortimenter og innenfor de enkelte terminer. Året er delt inn i 12 terminer, og samsvarer med kalendermånedene. Med leveringstermin forstås at skogeier har virke klart for henting ved bilvei.  Hvis du samtidig inngår avtale med Viken Skog om gjennomføring av hogsten er det Viken Skogs ansvar å overholde dette.

Viken Skog har løpende kontrahering. Kontrakten kan signeres på nettet eller sendes til skogeier for underskrift. Kontrakten er gyldig når den er undertegnet av begge parter, og gjelder for de avtalte leveringsterminer.

Skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC skogstandard er basis for Viken Skogs miljøsertifikat. Det er derfor en forutsetning for enhver tømmerleveranse at denne standarden etterleves. Nedenfor finnes skjemaet ; Miljørapport hogst, som er obligatorisk for alle tømmerleveranser. Nedenfor er også andre nødvendige og nyttige miljødokumenter.

Følgende er vedlegg til virkeskontrakten:

  • Virkeskontrakt - kontraktsbetingelser
  • Produkt- og miljøkrav for levering av tømmer
  • Henteklarmeldinger
  • Miljørapport før og etter hogst (link)

 

Korrekt volum defineres på sortimentsnivå.

Korrekt volum på kontraheringsortimentene er +/-10% for kontrakter over 100 m³, og +/-10 m³ for kontrakter under 100 m³.

 

Miljørapport før og etter hogst

Et viktig krav til oppfyllelse av PEFC skogstandard er at en miljørapport må være fylt ut i før hogst, og skal oppbevares og følges av de som utfører drifta. Utfylt miljørapport etter hogst skal returneres til Viken Skog seinest 7 dager etter avsluttet drift. Dette er skogeiers ansvar såfremt ikke drifta er satt bort til Viken Skog. 

 

Rutiner for henteklarmeldinger

Virke kan ikke meldes henteklart før det er avvirket og fysisk henteklart, men senest 1 uke etter hogst skal henteklarmelding sendes. Skogeier er ansvarlig for å sende henteklarmelding i avtalt produksjonsperiode og så snart innkjøring kan starte, og ferdigmelding umiddelbart etter at alt virket er ferdig hogd og fremkjørt til bilvei. For drifter under 300 fkbm sendes kun ferdigmelding på hele kvantumet. For drifter over 300 fkbm oppdateres henteklarmelding løpende. Første henteklarmelding sendes når et dobbeltlass av et enkelt sortiment (40 fkbm) er klar for henting.

  

Merking av tømmer

Virke skal være tilstrekkelig merket med leverandørnummer (et merke pr. m3). Virket som ikke kan identifiseres av transportør, er å betrakte som ikke henteklart. Videre skal de ulike tømmersortimenter merkes med sortimentslapper (en pr. 100 m3 og pr. sortiment). Privat virke merkes med egne sortimentslapper. Ved bruk av stiftemaskin skal det kun brukes aluminiumsstifter.

 

 

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog