Tynning skal kanalisere produksjonen til de mest lønnsomme fremtidstrærne, samt fjerne skadde og uegnede trær. Etter tynning skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt.

Det gjennomføres tynninger i hogstklasse III og IV, dvs. produksjonsskog. Virket tas ut for salg. Tynninger utføres vanligvis 1-2 ganger i et bestands omløp, og der hvor ungskogpleietiltak har vært forsømt, kan være behov for forhåndsrydding før tynningshogsten.

Produktinnhold

 Tynningsuttaket bør ikke være større enn 50% av treantallet før tynning. Tynning skal som hovedregel utføres på overhøyder under 20 m i gran- og 22 m i furubestand.

Skader på rot og stamme

  • Antall skadde trær i % av totalt antall gjenstående trær skal ikke overstige 5%.

Variasjon i treantall

  • Gjenstående treantall skal ikke variere med mer enn 15% i sonene mellom stikkveiene ved ellers like forhold.

Råtebekjempelse

  • I all grantynning utført fra 1. april til 30. september, hvor temperaturen overstiger 5oC skal stubbene behandles med Rotstop, Urea eller annet godkjent middel.

 

Priser

Prisen settes individuelt på hver drift, avhengig av bl.a. antall trær pr. m3 , driftsveilengde, vanskelighetsgrad, treslag og øvrige forhold. Det kan avtales fastpris pr. m3, eller som veiledende pris med avregning til slutt. I enkelte kommuner er et statstilskudd til tynning. Ta kontakt med skogbruksleder for mer informasjon og mulig tilbud om tynning. 

 

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog