Skogsbilveinettet på Østlandet er stort sett godt utbygd, men det er fortsatt behov for enkelte strekninger som blir å anse som nyanlegg.


Nyanlegg av skogsbilvei er søknadspliktig og det skal utarbeides byggeplan for tiltaket, som skal vedlegges søknaden og sendes til landbrukskontoret i kommunen. Det skal også legges ved kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000 og oversiktskart i 1:50 000 som viser tiltaket. Byggeplan utarbeides av veiplanlegger. Kostnader ved nyanlegg er varierende, alt avhengig av veiklasse og tilhørende terreng. Anleggsarbeidet skal følge; Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse (LMD 2013).

Normalen finner du her

Søknad finner du her:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=bygging&servicekey=


Det er viktig at anleggsarbeidet følges opp underveis slik at veien tilfredsstiller kravene som er satt i veinormalen ut i fra veiklassen. Veien skal til slutt godkjennes av skogbrukssjefen i kommunen, og dette bør gjøres før anleggsmaskinene fraktes ut av området. Oppfølgingen bør foretas av veiplanlegger som kjenner til veinormalene.

Ved behov for nyanlegg, ta kontakt med veiplanlegger.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog