Det er stort behov for opprusting av eksisterende skogsbilveier i Østlandsområdet


 Mange av veiene ble anlagt på 1950 -, 60 - og 70 - tallet, og holder dermed ikke alltid krav til dagens tømmertransport. Det er som regel stigning, krappe kurver, smal kjørebredde, trang snuplass, dårlige stikkrenner/grøfter og dårlig bærelag som må utbedres. 

Opprusting av skogsbilvei er søknadspliktig og det skal utarbeides byggeplan for opprustingstiltak, som skal vedlegges søknaden og sendes til landbrukskontoret i kommunen. Det skal også legges ved kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000 og oversiktskart i 1:50 000 som viser tiltaket.
Byggeplan utarbeides av veiplanlegger. Kostnader ved opprusting er varierende, alt avhengig av veiklasse og tilhørende terreng. Opprustingstiltaket skal følge; Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse (LMD 2013).

Normalen finner du her

Søknad finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=bygging&servicekey= 

Det er viktig at anleggsarbeidet følges opp underveis slik at veien tilfredsstiller kravene som er satt. Veien skal tilslutt godkjennes av skogbrukssjefen i kommunen, og dette bør gjøres før anleggsmaskinene fraktes ut fra området. Oppfølgingen bør foretas av veiplanlegger som kjenner til veinormalene.

For spørsmål ang. opprusting, ta kontakt med veiplanlegger.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog